گز

گز آردی 42% پسته کرمانی

267,500 تومان

گز 38% پسته لقمه کرمانی

221,500 تومان

گز 28% مخلوط پسته و بادام کرمانی

152,500 تومان

گز کرمانی 18% پسته و بادام فله

از: 28,500 تومان

گز کرمانی 28% پسته و بادام فله

از: 33,500 تومان

گز 38% پسته آردی کرمانی

221,500 تومان

گز 42% لقمه فوق پسته کرمانی

267,500 تومان

گز کرمانی 18% پسته فله

از: 31,500 تومان

گز آردی 28% مخلوط پسته و بادام کرمانی

152,500 تومان

گز 40% پسته شروین

168,000 تومان

گز 18% مخلوط پسته و بادام کرمانی

129,500 تومان

گز آردی 18% پسته و بادام فله

از: 27,500 تومان

سوهان